الرحمن الرحیم

بخشنده ومهربان است

معنی «رحمن »و«رحیم »وگسترش مفهوم آنها،هم چنین،تفاوت میان این دو کلمه رادرتفسیر «بسم الله»مشروحاً خواندیم ونیازی به تکرا رنیست؛نکته ای در این جا باید اضافه کنیم این است که: شاید تکرا ررحمن ورحیم از میان تمام نعمتهایش ، از باب تأکید وآگاهی دادن به این امراست که: این دو جمله از صفاتی هستند که استحقاق حمد وسپاس بندگان را دارند،همین طوراین دو صفت -که از مهمترین اوصاف الهی- است د رنمازهای روزانه ما حداقل 30 بار تکرارمی شوند؛دومرتبه در سوره «حمد»ویک مرتبه در سورهای  بعداز آن  وبه این ترتیب 60روزانه مرتبه خدا را به صفت رحمتش می ستائیم .

   این درحقیقت درسی هست برای همه انسانها که:خود را درزندگی بیش از هر چیز به این اخلاق الهی متخلق کنند؛به علاوه،اشاره ای است به این واقعیت که:اگر ما خود را عبد وبنده خدا می دانیم مبادا رفتارهای مالکان بی رحم نسبت به بردگانشان درنظرها تداعی می شود!

   درتاریخ بردگی می خوانیم:

   «صاحبان آنها،با قساوت وبی رحمی عجیبی با آنها رفتار می کردند،چنان که می گویند: اگر بنده ای در انجام خدمات اندک می ورزید،مجازاتهای سخت می دید،شلاق می خورد، اورا به زنجیر می کشیدند ، به آسیابش می بستند به حفر معادن می گماشتند ،درزیر زمینها وسیاه چا لهای هولناک حبس می کردندواگر گناهش بزرگتر بود به دارش می آویختند».

این بود نمونه ای از رفتار مالکان با بردگان خویش ، امّا خداوند جهان درقرآن به کرارتذکر می دهد که اگر بندگانم برخلاف دستورم عمل کردند وپشیمان شدند،می بخشم!.می آمرزم!رحیم ومهربانم!آنجا که می فرماید: *قُل یا عبادِیَ الّذینَ أََسرَفواُ علی أَنفُسِهِم لاتَنقَطوُا مِن رَحمَةِ الله إِن اللهَ یَغفِرُالذُنوبَ جَمیعاً*[1]؛«ای کسانی که از حریم بندگی سرباز زده اید،از رحمت خدا مأیوس نشوید،خداوند همه گناهان را می آمرزد!»«توبه کنید واز دریای بی پایان رحمت خدا بهره مند شوید».

بنابراین آوردن «رحمان ورحیم»بعد از «رب العالمین » اشاره به این نکته است که :ما در عین قدرت ، نسبت به بندگان خویش  با مهربانی ولطف رفتارمی کنیم،این بنده نوازی ولطف خدا ،بندگانش را شیفته او می سازد که با یک دنیا علاقه بگویند «الرحمن الرحیم » این جا است که انسان متوجه می شود چه قدر فاصله است بین رفتار خداوند بزرگ با بندگان خویش وروش مالکان با زیر دستان خود مخصوصاً در عصر شوم بردگی!

نکته:

•    خداوندرحمت را برخود واجب کرده است *کتب ربکم علی نفسه الرحمة*ورحمت اوبرهمه چیز سایه گسترده است*ورحمتی وسعت کل شیء*

•    هم چنین پیامبر وکتاب او مایه رحمتند*رحمة للعالمین*آفرینش وپرورش او براساس رحمت است واگر عقوبت نیز می دهد از روی لطف است.بخشیدن گناهان وقبول توبه بندگان وعیب پوشی از آنان ودادن فرصت برای جبران اشتباهات ،همه مظاهر رحمت ومهربانی اوست.

•        تدبیروتربیت الهی ،همراه محبت ورحمت است (درکنار کلمه «رب»کلمه«رحمن»آمده است*رب العالمین الرحمن الرحیم*

همچنان که تعلیم نیازمند رحم ومهربانی است *الرحمن،علم القرآن*تربیت وتزکیه باید براساس رحم ومهربانی باشد.*رب العالمین الرحمن الرحیم*[1] .زمر.آیه 53ارسال در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 توسط منتظر14

اسلایدر

دانلود فیلم